R.G.18 Ağustos 2012 3/1 Tebliğ
DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/65)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012 - 31/8/2016 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlenmektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/03/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe (ek-1) olup ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,
b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere, kanal ve kanalet gibi adlandırılan suları,
c)  Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,
ç)  Alamana ağı: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,
d)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
e) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, kılıç balığında ise balığın alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (ek-1),
f) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,
g) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
ğ) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,
h) Dolanan (sürüklenen) ağlar (Drift-Net): Mantar yakası plastik yüzdürücüler ile donatılmış kurşun yakası olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgar ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,
ı) Ege Denizi: Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,
i) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,
j) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile olta iğnesi ucu arasındaki dik mesafeyi (ek-1),
k) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,
l) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
m) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,
n) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu (ek-1),
o) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu (Ek-1),
ö) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
p) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu (ek-1),
r) Mil:1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,
s) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trol ağlarını,
ş) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
t) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları,
ifade eder.
.........................................

Boy ve ağırlık yasakları
MADDE 17 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır.    Tür
Latince Adı
Asgarî Boy
(cm)
Asgarî Ağırlık
 (kg)
Ahtapot
Octopus vulgaris
-
1
Akivides
Tapes decussatus,
Tapes philippinarum
2.4

Akya
Lichia amia
30

Bakalyaro (Berlam)
Merluccius merluccius
25

Barbunya
Mullus barbatus
13

Çipura
Sparus auratus
20

Deniz böceği
Palinurus vulgaris
25

Dil Balığı
Solea solea
20

Eşkina
Sciana umbra
25

Hamsi
Engraulis encrasicolus
9

İstakoz
Homarus gammarus
25

İstavrit
İstavrit (Karagöz İstavrit)
Trachurus trachurus
Trachurus mediterraneus
13

İstiridye
Ostrea edulis
6

Kalkan 
Psetta maxima
45

Karagöz
Diplodus vulgaris
18

Kefal (Amuderya kefali)
Mugil soiuy
35

Kefal (Diğer kefaller)
Mugil (Oedalechius) labeo
Chelon labrosus
Liza ramada
Liza saliens
20

Kefal (Has kefal)
Mugil cephalus
30

Kefal (Sarıkulak kefal)
Liza aurata
30

Kılıç
Xiphias gladius
125

Kırlangıç
Chelidonichthys lucerna
18

Kırma (Kırmızı) mercan
Pagellus erythrinus
15

Kidonya
Venus verrucosa
3

Kolyoz
Scomber japonicus
18

Kum şirlanı (Tellina)
Donax trunculus
2.5

Lagos
Epinephelus aeneus
45

Levrek
Dicentrarchus labrax
25

Lipsöz
Scorpaena scrofa
15

Lüfer
Pomatomus saltatrix
20

Mavi yengeç
Callinectes sapidus
13

Mezgit
Merlangius merlangus
13

Midye (Beyaz kum midyesi)
Chamelea gallina
1.7

Minekop (Kötek, Karakulak)
Umbrina cirrosa
25

Nil barbunyası
Upeneus moluccensis
10

Orfoz
Epinephelus guaza
45

Palamut
Sarda sarda
25

Pisi
Pleuronectes spp.
20

Sardalya
Sardina pilchardus, Sardinella aurita
11

Sargos
Diplodus sargos
21

Sarıağız (Halili,Muskar,Grenyüz)
Argyrosomus regius
25

Sarıkuyruk
Seriola dumerili
30

Sinagrit
Dentex dentex
35

Tekir
Mullus surmuletus
11

Ton (Orkinos)
Thunnus thynnus
-
30
Uskumru
Scomber scombrus
20

Yazılı orkinos
Euthynus alletteratus
45

Hiç yorum yok: