R.G.18 Ağustos 2012 3/1 Tebliğ
DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/65)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012 - 31/8/2016 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlenmektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/03/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe (ek-1) olup ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,
b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere, kanal ve kanalet gibi adlandırılan suları,
c)  Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,
ç)  Alamana ağı: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,
d)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
e) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, kılıç balığında ise balığın alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (ek-1),
f) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,
g) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
ğ) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,
h) Dolanan (sürüklenen) ağlar (Drift-Net): Mantar yakası plastik yüzdürücüler ile donatılmış kurşun yakası olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgar ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,
ı) Ege Denizi: Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,
i) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,
j) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile olta iğnesi ucu arasındaki dik mesafeyi (ek-1),
k) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,
l) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
m) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,
n) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu (ek-1),
o) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu (Ek-1),
ö) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
p) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu (ek-1),
r) Mil:1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,
s) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trol ağlarını,
ş) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
t) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları,
ifade eder.
.........................................

Boy ve ağırlık yasakları
MADDE 17 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır.    Tür
Latince Adı
Asgarî Boy
(cm)
Asgarî Ağırlık
 (kg)
Ahtapot
Octopus vulgaris
-
1
Akivides
Tapes decussatus,
Tapes philippinarum
2.4

Akya
Lichia amia
30

Bakalyaro (Berlam)
Merluccius merluccius
25

Barbunya
Mullus barbatus
13

Çipura
Sparus auratus
20

Deniz böceği
Palinurus vulgaris
25

Dil Balığı
Solea solea
20

Eşkina
Sciana umbra
25

Hamsi
Engraulis encrasicolus
9

İstakoz
Homarus gammarus
25

İstavrit
İstavrit (Karagöz İstavrit)
Trachurus trachurus
Trachurus mediterraneus
13

İstiridye
Ostrea edulis
6

Kalkan 
Psetta maxima
45

Karagöz
Diplodus vulgaris
18

Kefal (Amuderya kefali)
Mugil soiuy
35

Kefal (Diğer kefaller)
Mugil (Oedalechius) labeo
Chelon labrosus
Liza ramada
Liza saliens
20

Kefal (Has kefal)
Mugil cephalus
30

Kefal (Sarıkulak kefal)
Liza aurata
30

Kılıç
Xiphias gladius
125

Kırlangıç
Chelidonichthys lucerna
18

Kırma (Kırmızı) mercan
Pagellus erythrinus
15

Kidonya
Venus verrucosa
3

Kolyoz
Scomber japonicus
18

Kum şirlanı (Tellina)
Donax trunculus
2.5

Lagos
Epinephelus aeneus
45

Levrek
Dicentrarchus labrax
25

Lipsöz
Scorpaena scrofa
15

Lüfer
Pomatomus saltatrix
20

Mavi yengeç
Callinectes sapidus
13

Mezgit
Merlangius merlangus
13

Midye (Beyaz kum midyesi)
Chamelea gallina
1.7

Minekop (Kötek, Karakulak)
Umbrina cirrosa
25

Nil barbunyası
Upeneus moluccensis
10

Orfoz
Epinephelus guaza
45

Palamut
Sarda sarda
25

Pisi
Pleuronectes spp.
20

Sardalya
Sardina pilchardus, Sardinella aurita
11

Sargos
Diplodus sargos
21

Sarıağız (Halili,Muskar,Grenyüz)
Argyrosomus regius
25

Sarıkuyruk
Seriola dumerili
30

Sinagrit
Dentex dentex
35

Tekir
Mullus surmuletus
11

Ton (Orkinos)
Thunnus thynnus
-
30
Uskumru
Scomber scombrus
20

Yazılı orkinos
Euthynus alletteratus
45

PESTİSİTLERLE İLGİLİ TEBLİĞ


25 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28364
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE BULUNMASINA İZİN VERİLEN
PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/56)
MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 6 ncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/62) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ


3 Temmuz 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28342
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Çiğ süt: İnek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 oCnin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum dışındaki meme bezi salgısını,
c) Çiğ süt referans birim fiyatı: Bakanlık tarafından aylık olarak belirlenecek olan fatura/müstahsil makbuzlarında ibraz edilerek süt tozu üretiminde kullanılacak soğutulmuş çiğ süt fiyatını,
ç) Dahilde işleme izin belgesi: 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi,
d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
e) İhracatçı birlik: İhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olarak kurulan ihracatçı birliğini,
f) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,
g) İmalatçı: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kendi imalatında süt tozu kullanan ve/veya sadece süt tozu üreten sanayicileri,
ğ) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,
h) Komisyon: Bakanlıktan bir, ihracatçı birliklerinden bir, Ekonomi Bakanlığından bir, Konseyden iki üyenin katılımı ile oluşan komisyonu,
ı) Konsey: 23/9/2008 tarihli ve 27006 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan Ulusal Süt Konseyini,
i) Kota: Desteklemeye esas olacak bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibariyle süt tozu üretilmesine izin verilen toplam süt tozu miktarını,
j) Kota dönemi: Bakanlıkça süt üretim arz akışına göre belirlenecek olan dönemleri,
k) Süt tozu: 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Süt tozu Tebliğine uygun yağlı-yağsız süt tozunu,
l) Süt tozu üreten/ürettiren sanayici: Bakanlıktan 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun, Konseye üye olan ve halen bu faaliyetlerini yürüten işletmelere sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,
m) Üretici örgütü: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birliği, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliğini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkez birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifi,
ifade eder.